Mobilni w Kulturze 2021

O PROGRAMIE "MOBILINI W KULTURZE"

„Mobilni w Kulturze 2021” to kluczowy miejski program wsparcia indywidualnego przedstawicieli warszawskich środowisk kultury (artystów, animatorów, ekspertów, praktyków itd.), który obejmować będzie działania mające na celu wsparcie: 

  • finansowe – poprzez przygotowanie i realizację Programu Wsparcia warszawskich środowisk kultury w zakresie prowadzenia wszelkiego typu działań twórczych (artystycznych, edukacyjnych, interdyscyplinarnych, etc.), realizowanych przez osoby fizyczne na podstawie indywidualnych propozycji. Istotnym elementem wszystkich wybranych działań – będzie ich twórczy rezultat, dostępny dla wszystkich zainteresowanych odbiorców;

  • merytoryczne – poprzez realizację cyklu szkoleń i webinariów przyczyniających się do rozwoju twórczego potencjału warszawskich środowisk kultury i wzmocnienia kompetencji kadr kultury dla realizatorów zwycięskich inicjatyw/projektów – autorzy zwycięskich inicjatyw będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach online.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Program skierowany jest do warszawskich środowisk kultury. Jeżeli jesteś artystką/artystą lub działasz w obszarze kultury i sztuki ORAZ posiadasz udokumentowane 3-letnie doświadczenie w realizacji swoich działań dla warszawskich odbiorczyń i odbiorców w ostatnich trzech latach to ten Program jest właśnie dla Ciebie!

Inicjatywy/projekty do Programu mogą zgłaszać wyłącznie osoby fizyczne

W ramach programu możesz złożyć tylko jeden wniosek.

O wsparcie nie mogą się ubiegać pracownicy Organizatora (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy), osoby zatrudnione przez Operatora (Fundacja Inna Przestrzeń) w 2021 roku, ani bliscy osób wchodzących w skład Komisji i Rady Programu, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

O jakie wsparcie można wnioskować?

W ramach programu można wnioskować o wsparcie w wysokości 5000 zł brutto, 7000 zł brutto lub 9000 zł brutto. We wniosku sama/sam wybierasz kwotę wsparcia, ale pamiętaj, że ponoszone koszty musisz uzasadnić. 

Operator Programu zastrzega, że Komisja Konkursowa oraz Rada Programu mogą zdecydować o przyznaniu kwoty mniejszej niż wnioskowana.

O dofinansowanie jakiego projektu/inicjatywy można się ubiegać?

Możesz się ubiegać o dofinansowanie prowadzenia działań artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowych (także w Internecie), tworzenia koncepcji twórczych w różnych dziedzinach kultury i sztuki oraz koncepcji projektów edukacji kulturalnej.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem formularza online dostępnego przez stronę mobilniwkulturze.waw.pl, utworzonego przez Operatora Programu.

Staraliśmy się stworzyć formę jak najprostszą i najbardziej dostępną.

Nabór wniosków trwa od 23 czerwca do 11 lipca do godziny 23:59. Po upływie tego terminu nabór wniosków i formularz zostaną zamknięte.

Jak przebiega ocena wniosków?

Ocena wniosków przebiega III etapowo:

ETAP I: ocena polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia formularza. Na tym etapie odrzucane będą wnioski niepełne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające informacje niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej oceny merytorycznej.

Operator zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert zawierających opis działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne lub propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. 

ETAP II: ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertki/ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej. Każdy wniosek jest oceniany przez dwóch ekspertów/ekspertki. Eksperci/ekspertki wypełniają karty oceny wniosków. Komisja tworzy listę rankingową na podstawie przyznawanych punktów i przedstawia ją Radzie Programu.

ETAP III: Rada Programu podczas posiedzenia (które ze względu na obostrzenia związane z pandemią może się odbyć online) na podstawie przedstawionej listy rankingowej podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego i tworzy listę wspartych inicjatyw wraz z listą rezerwową.
W skład Rady Programu wchodzi: dwóch przedstawicieli Biura Kultury, dwóch przedstawicieli Branżowej Komisji Dialogu Społecznego działającej przy Biurze Kultury oraz przedstawiciel Operatora Programu.

W jakim czasie trzeba zrealizować swoją inicjatywę/projekt?

Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 sierpnia. W przypadku otrzymania dofinansowania w ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą wyznaczony opiekun aby omówić szczegóły podpisania umowy i współpracy. Swoją inicjatywę/projekt musisz zrealizować do 31 października a do 30 listopada ją sprawozdać.

Skip to content