Mobilni w Kulturze 2021

faq

MÓJ PROJEKT JEST NA LIŚCIE DOFINANSOWANYCH WNIOSKÓW, CO POWINNAM/POWINIENEM ZROBIĆ?

  1. W ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników (6.08.21) skontaktuje się z Tobą Opiekunka/Opiekun Projektu z Fundacji Inna Przestrzeń i poprosi o wypełnienie oświadczenia o podjęciu się realizacji Projektu oraz formularza danych do umowy. 
  2. Dokumenty w wersji elektronicznej będziesz musiała/musiał odesłać mailem bezwzględnie w ciągu 5 dni roboczych. 
  3. Następnie w ciągu 3-5 dni roboczych przygotowana zostanie dla Ciebie umowa i zostaniesz zaproszona/zaproszony na podpisanie dokumentów. Możesz zostać poproszona/poproszony o uzupełnienie, uszczegółowienie informacji, wprowadzenie korekt we wniosku.


Wsparcie finansowe w ramach Programu przekazywane jest na podstawie umowy cywilno-prawnej podpisanej pomiędzy autorem inicjatywy/projektu a Operatorem. Będą to umowy o dzieło lub zlecenie w zależności od rodzaju przedsięwzięcia opisanego we wniosku, w związku z czym wnioskowana kwota pojmowana jest jako kwota brutto brutto, która pomniejszona zostanie o stosowne należności publicznoprawne, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne lub/i zdrowotne oraz podatki, w zależności od rodzaju umowy, sytuacji i sposobu rozliczania się autora inicjatywy/projektu. Wsparcie zostanie przekazane w co najmniej dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacona zostanie po podpisaniu umowy, ostatnia – po złożeniu i zatwierdzeniu sprawozdania. Liczbę i wysokość transz określać będzie umowa. 

MÓJ PROJEKT JEST NA LIŚCIE REZERWOWEJ, CO TO OZNACZA?

Jeżeli Twoja inicjatywa/projekt znajduje się na LIŚCIE REZERWOWEJ oznacza to, że w przypadku rezygnacji z podjęcia się realizacji swojej inicjatywy/projektu przez osobę z listy inicjatyw/projektów DOFINANSOWANYCH możesz otrzymać dofinansowanie. 

O tym, które projekty z listy rezerwowej otrzymają dofinansowanie w przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji, decydować będzie Rada Programu na dodatkowym posiedzeniu. Rada Programu zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania mniejszego niż wskazane we wniosku.

MÓJ PROJEKT NIE ZNAJDUJE SIĘ NA ŻADNEJ Z LIST, CO TO OZNACZA?

Jeżeli Twoja inicjatywa/projekt znajduje się na LIŚCIE REZERWOWEJ oznacza to, że w przypadku rezygnacji z podjęcia się realizacji swojej inicjatywy/projektu przez osobę z listy inicjatyw/projektów DOFINANSOWANYCH możesz otrzymać dofinansowanie. 

O tym, które projekty z listy rezerwowej otrzymają dofinansowanie w przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji, decydować będzie Rada Programu na dodatkowym posiedzeniu. Rada Programu zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania mniejszego niż wskazane we wniosku.

JAK PRZEBIEGAŁA OCENA WNIOSKÓW?

Ocena wniosków przebiegała III etapowo:
ETAP I: ocena polegała na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia formularza. Na tym etapie odrzucone zostały wnioski niepełne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające informacje niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej oceny merytorycznej.
ETAP II: ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertki/ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej. Każdy wniosek został oceniony przez dwóch ekspertów/ekspertki. Ekspertki/eksperci wypełnili karty oceny wniosków. Komisja stworzyła listę rankingową na podstawie przyznawanych punktów i przedstawia ją Radzie Programu.
ETAP III: Rada Programu podczas posiedzenia na podstawie przedstawionej listy rankingowej podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 109 projektom i umieszczeniu na liście rezerwowej 13 projektów.

Rada nie oceniała wniosków pod względem merytorycznym, oparła się wyłącznie na ocenach ekspertów i ekspertek Programu i wskazała kwoty dofinansowania.

W skład Rady Programu wchodziło: dwóch przedstawicieli Biura Kultury, dwóch przedstawicieli Branżowej Komisji Dialogu Społecznego działającej przy Biurze Kultury oraz przedstawiciel Operatora Programu.

Co to jest Program “Mobilni w kulturze 2021"?

Program “Mobilni w Kulturze 2021” organizowany przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, którego operatorem jest Fundacja Inna Przestrzeń to program wsparcia  skierowany jest do warszawskich środowisk kultury.

Jaki jest budżet Programu “Mobilni w kulturze 2021"?

Budżet Programu przeznaczony na wsparcie warszawskich środowisk kultury wynosi 900 000 zł. Środki finansowe pochodzą z budżetu m.st. Warszawy.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Program skierowany jest do warszawskich środowisk kultury. Jeżeli jesteś artystką/artystą lub działasz w obszarze kultury i sztuki ORAZ posiadasz udokumentowane 3-letnie doświadczenie w realizacji swoich działań dla warszawskich odbiorczyń i odbiorców w ostatnich trzech latach to ten Program jest właśnie dla Ciebie!

Inicjatywy/projekty do Programu mogą zgłaszać wyłącznie osoby fizyczne.

czy laureaci poprzedniej edycji mogą wziąć udział w tegorocznym programie?

Tak, laueraci poprzedniej edycji mogą składać wnioski w Programie „Mobilni w Kulturze 2021”.

W jaki sposób udokumentować 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań kulturalnych na terenie Warszawy?

W formularzu wniosku w odpowiedniej rubryce wypisz poszczególne działania kulturalne prowadzone na terenie Warszawy wraz z okresem ich realizacji w ostatnich trzech latach. Opis możesz uzupełnić linkami np. do swojej strony internetowej, fanpeage’a na Facebooku.

Jeżeli opisujesz działania realizowane zespołowo wskaż swoją funkcję.

Wniosek nie przewiduje możliwości dodawania załączników, możesz umieścić załączniki np. na google drive i dodać link.

Kto NIE MOŻE ubiegać się o wsparcie finansowe?

O wsparcie nie mogą się ubiegać pracownicy Organizatora (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy), ani osoby zatrudnione przez Operatora (Fundacja Inna Przestrzeń) w 2021 roku, ani bliscy osób wchodzących w skład Komisji i Rady Programu, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Ile można złożyć wniosków?

W ramach programu możesz złożyć tylko jeden wniosek.

O jakie wsparcie można wnioskować?

W ramach Programu można wnioskować o wsparcie w wysokości 5 000 zł brutto, 7 000 zł brutto lub 9 000 zł brutto. We wniosku sama/sam wybierasz kwotę wsparcia, ale pamiętaj, że ponoszone koszty musisz uzasadnić. 

Operator Programu zastrzega, że Komisja Konkursowa oraz Rada Programu mogą zdecydować o przyznaniu kwoty mniejszej niż wnioskowana.

O dofinansowanie jakiego projektu/inicjatywy można się ubiegać?

Możesz się ubiegać o dofinansowanie prowadzenia działań artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowych (także w Internecie), tworzenia koncepcji twórczych w różnych dziedzinach kultury i sztuki oraz koncepcji projektów edukacji kulturalnej, czyli:

  • projektu artystycznego lub kulturalnego w ramach którego powstanie dzieło, np. zostanie wydany utwór, zorganizowane zostanie wydarzenie artystyczne lub kulturalne (także w formie wirtualnej), stworzona zostanie koncepcja twórcza bądź podejmiesz inne działanie artystyczne lub kulturalne;
  • działań edukacyjnych i/lub animacyjnych (także w formie wirtualnej).

O dofinansowanie jakiego projektu/inicjatywy NIE MOŻNA się ubiegać?

Operator zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert zawierających opis działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne lub propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek.

Czy inicjatywa/projekt składana w Programie może być częścią jakiegoś większego przedsięwzięcia/projektu?

Tak, środki mogą zostać przyznane na część projektu większej inicjatywy/projektu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku takiego projektu/inicjatywy nie może wystąpić sytuacja podwójnego finansowania, czyli nie może to być projekt, który otrzymał już dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy.

Czy jeżeli planuję organizację koncertu w ramach inicjatywy/projektu to mogę sprzedawać na niego bilety?

Nie, dzieła i działania realizowane w ramach Programu powinny być ogólnodostępne i bezpłatne.

Jak opisać we wniosku promocję projektu/inicjatywy?

Możesz uwzględnić np. promocję w mediach społecznościowych (utworzenie wydarzenia/utworzenie fanpage’a/promocję na Twoim fanpage’u/posty w grupach tematycznych etc), promocję internetową (utworzenie strony internetowej/publikacja informacji na Twojej stronie internetowej/publikacja informacji na stronach związanych z wydarzeniami kulturalnymi w Warszawie etc.), nawiązanie współpracy z dziennikarzami etc.

Jak opisać we wniosku dokumentację projektu/inicjatywy?

Opisz w jaki sposób Twój projekt/inicjatywa będzie udokumentowany/udokumentowana i gdzie pojawią się o nim/niej informacje, uwzględnij np. zdjęcia, filmik z backstage’u, publikacja relacji zdjęciowej w mediach społecznościowych/na stronie internetowej.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem formularza online dostępnego przez stronę mobilniwkulturze.waw.pl, utworzonego przez Operatora Programu. Staraliśmy się stworzyć formę jak najprostszą i najbardziej dostępną.

Nabór wniosków trwa od 23 czerwca do 11 lipca 2021 do godziny 23:59. Po upływie tego terminu nabór wniosków i formularz zostanie zamknięty.

czy dostanę potwierdzenie złożenia wniosku?

Po złożeniu wniosku, na podany w formularzu adres mailowy, automatycznie zostaje wysłana kopia wniosku. Jeżeli jej nie dostałaś/dostałeś. Skontaktuj się z nami – potwierdzimy wpłynięcie wniosku i sprawdzimy podany adres mailowy.

Jak przebiega ocena wniosków?

Ocena wniosków przebiega III etapowo:

ETAP I: ocena polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia formularza. Na tym etapie odrzucane będą wnioski niepełne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające informacje niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej oceny merytorycznej.

Operator zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert zawierających opis działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne lub propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. 

ETAP II: ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertki/ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej. Każdy wniosek jest oceniany przez dwóch ekspertów/ekspertki. Eksperci/ekspertki wypełniają karty oceny wniosków. Komisja tworzy listę rankingową na podstawie przyznawanych punktów i przedstawia ją Radzie Programu.

ETAP III: Rada Programu podczas posiedzenia (które ze względu na obostrzenia związane z pandemią może się odbyć online) na podstawie przedstawionej listy rankingowej podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego i tworzy listę wspartych inicjatyw wraz z listą rezerwową.
W skład Rady Programu wchodzi: dwóch przedstawicieli Biura Kultury, dwóch przedstawicieli Branżowej Komisji Dialogu Społecznego działającej przy Biurze Kultury oraz przedstawiciel Operatora Programu.

Kiedy zostanie ogłoszona lista zwycięskich inicjatyw/projektów?

Lista zwycięskich inicjatyw oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone do 6 sierpnia 2021.

Co oznacza, że jestem na liście rezerwowej?

Jeżeli Twoja inicjatyw/projekt znajduje się na liście rezerwowej oznacza to, że w przypadku rezygnacji z podjęcia się realizacji swojej inicjatywy/projektu przez osoby ze zwycięskiej listy inicjatyw/projektów możesz otrzymać dofinansowanie. Dofinansowania inicjatyw/projektów z listy rezerwowej przyznawane są w kolejności ww. listy. Komisja i Rada Programu zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania mniejszego niż wskazane we wniosku, w szczególności w przypadku inicjatyw/projektów z listy rezerwowej.

W jakim czasie trzeba zrealizować swoją inicjatywę/projekt?

Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 sierpnia. W przypadku otrzymania dofinansowania w ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą wyznaczony opiekun aby omówić szczegóły podpisania umowy i współpracy. Swoją inicjatywę/projekt musisz zrealizować do 31 października a do 30 listopada ją sprawozdać.

W jakiej formie autor zwycięskiej inicjatywy/projektu otrzyma wsparcie finansowe z Programu?

Wsparcie finansowe w ramach Programu przekazywane jest na podstawie umowy cywilno-prawnej podpisanej pomiędzy autorem inicjatywy/projektu a Operatorem. Będą to umowy o dzieło lub zlecenie w zależności od rodzaju przedsięwzięcia opisanego we wniosku, w związku z czym wnioskowana kwota pojmowana jest jako kwota brutto brutto, która pomniejszona zostanie o stosowne należności publicznoprawne, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne lub/i zdrowotne oraz podatki, w zależności od rodzaju umowy, sytuacji i sposobu rozliczania się autora inicjatywy/projektu. Wsparcie zostanie przekazane Beneficjentowi/ce w co najmniej dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacona zostanie po podpisaniu umowy, ostatnia – po złożeniu i zatwierdzeniu sprawozdania. Liczbę transz określać będzie umowa.

Czy o dofinansowanie może aplikować osoba posiadająca jednoosobową działalność gospodarczą?

Tak, osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą mogą wziąć udział w Programie. Jeżeli osoba realizująca swoją inicjatywę/projekt prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą, to rozliczenie umowy cywilno-prawnej może nastąpić na podstawie faktury.

Dostępność strony internetowej dla osób z niepełnosprawnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz formularza do składania wniosków dla osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 299 04 29 w godzinach 10:00-17:00 lub o wiadomość na adres e-mail info@mobilniwkulturze.waw.pl. 

Mam problemy techniczne, gdzie mogę je zgłosić?

Pracownicy Operatora udzielają informacji dotyczących Programu w dni powszednie w godz. 10:00 – 17:00 pod numerem telefonu: +48 22 299 04 29 oraz drogą mailową: info@mobilniwkulturze.waw.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony dla osób z niepełnosprawnością, osoba dyżurująca udziela również wsparcia technicznego w przygotowaniu wniosku.

Skip to content